Att veta som lärare

Här hittar du information som är bra att ha koll på som målerilärare. Alltifrån de nya betygskraven till läromedel och riktlinjer för ferieanställningar.

Nya betygskrav ska höja kompetensen bland lärlingar

Tidigare har målerielever haft företräde till lärlingsplatserna. Men nu breddas ingången till yrkeslivet och alla som har gått ut gymnasiet kan söka en plats, oavsett utbildning. Konkurrensmedlet är bra betyg.

För att maximera antalet timmar i utbildningsboken måste eleven uppfylla betygskraven som Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, har tagit fram. Betygskraven skiljer sig åt, beroende på om eleven har gått måleriutbildningen eller en annan gymnasial utbildning.

Betygskrav för målerielever från Bygg- och Anläggningsprogrammet
Alla målerielever som fullföljt gymnasieskolans Bygg- och Anläggningsprogram, med inriktning måleri, tilldelas normalt 2000 utbildningstimmar. Om man som elev uppnår de betygskrav som branschen ställt tilldelas man ytterligare 1000 utbildningstimmar. Betygskraven påverkar inte möjligheten att bli lärling, men elever kan komma att börja sin utbildningstid som lärling på olika nivåer beroende på vilka studieresultat som de har uppnått.

För målerielever krävs 2 200 gymnasiepoäng med minst betyget G om de tillhör det gamla skolsystemet (till och med vårterminen 2013) och 2 500 gymnasiepoäng med minst betyget E om de tillhör det nya, kallat GY-11, för att få ut max antal timmar i utbildningsboken.

Om man som elev inte nått upp till kraven får man normalt 2000 utbildningstimmar i samband med examen.  Elever kan välja att komplettera sina betyg innan eller under lärlingsperioden. Då tillför MYN 1 000 timmar i utbildningsboken när betygsdokumentation redovisats.

Betygskrav för elever med annan gymnasieutbildning
Även elever som gått andra inriktningar i gymnasiet kan bli lärlingar på ett måleriföretag. För att elever som har gått annan gymnasieutbildning ska få tillgodoräkna sig utbildningstid för denna utbildning krävs godkänt betyg, minst E, i totalt 2500 gymnasiepoäng.  Lärlingen tilldelas då 1 000 timmar för genomförd gymnasieutbildning. 

Elever från annan gymnasieutbildning som inte uppfyller betygskraven har fortfarande möjlighet att greppa penseln professionellt. Men de 1 000 timmarna för genomförd utbildning får de först när de har kompletterat betygen.

Betygskrav för elever från vuxenutbildning till målare
Elever som genomfört vuxenutbildning till målare kan anställas på samma villkor som lärlingar som genomgått övriga av MYN godkända utbildningsvägar in i måleriyrket. Elever från vuxenutbildning behöver i regel inte genomgå någon validering vid anställning i ett måleriföretag utan kan i Lärlingsportalen, om eleven följt kursplanen till fullo och har godkända betyg, tillgodoräkna sig 1000 utbildningstimmar. Eleven har dessutom, om hen har genomgått en annan gymnasieutbildning, möjlighet att tillgodoräkna sig utbildningstid för denna om det totala antalet gymnasiepoäng med minst betyget E överstiger 2500.    

Även vuxna yrkesväxlare har chansen
För personer som helt saknar gymnasiekompetens, främst vuxna yrkesväxlare, finns fortfarande chansen att bli målarlärling. Personen tilldelas ett antal timmar utifrån ålder, kunskap och erfarenhet, bedömningen görs av MYN.

– En yrkeskår med hög kompetens är positiv för måleribranschens utveckling. Med de nya betygskraven har vi möjlighet att premiera goda studieresultat, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Målaremästarna och en av dem som har arbetat fram de nya betygskraven.

Läromedel

Hösten 2009 beslutade Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) att ta fram ett nytt läromedel för grundutbildning av målare.

Det nya läromedlet ingår i en läromedelsserie för byggbranschen och har arbetats fram under ledning av Liber i samråd med MYN. Resultatet av författarnas arbete har löpande granskats av en referensgrupp bestående av en målaremästare, en yrkeslärare samt en representant från respektive part. Ett stort antal yrkeslärare har också haft möjlighet att framföra sina synpunkter skriftligen till författarna.

Det är viktigt att måleriutbildningen utgår från den verklighet som är målarens vardag. Det nya läromedlet har därför utformats utifrån produktionens krav samt målarens traditionella yrkeskunskap.

Det nya läromedlet består av en lärobok samt en webbportal.

Lärobokens knappa 200 sidor innehåller fakta, bilder och illustrationer. En klassisk lärobok helt enkelt, fast bättre än genomsnittet så klart!

Webbportalen innehåller illustrerade arbetsbeskrivningar, övningsuppgifter samt teoretiska prov. Yrkesläraren får via webbportalen en god överblick över elevernas teoretiska kunskapsnivå baserat på elevernas resultat på övningsuppgifterna. Yrkesläraren kan tilldela eleverna uppgifter och dokument via webbportalen, t.ex. teoretiska prov.

Ambitionen är att det nya läromedlet ska användas av samtliga gymnasieskolor och andra utbildningsanordnare, inklusive måleriföretag med anställda lärlingar som genomgår individuell utbildning.

Om du vill köpa det nya läromedlet eller vill veta mer om detsamma får du gärna kontakta Liber (www.liber.se).

Regler för ferieanställda

Betald ledighet för ferieanställda omfattar inte elever från byggprogrammet inriktning måleri.

De elever som kommer från målarskolorna enligt rubriken är undantagna från rätten att få betald ledighet under en ferieanställning. Det innebär att under skolloven under och emellan årskurs 1 till 3 kan eleverna vara anställda utan att erhålla betald ledighet.


 
Nästa Föregående