Nummer 1, 2012

Nu validerar vi för fullt

MYN har under våren 2012 utbildat de sista gymnasieskolorna som ska fungera som måleribranschens valideringsanordnare. Flera skolor har visat intresse kring detta, men eftersom utbildningen är kostsam har inte alla fått plats på utbildningen. Det är givetvis synd att alla inte fick vara med, men det är fullt möjligt att systemet kommer att utökas i framtiden och då är det fler som får chansen.

Lärlingar som inte har bakgrund från Byggprogrammet, inriktning måleri, ska valideras. Valideringen är branschens sätt att mäta och erkänna en persons kompetens och utefter kartläggningen tilldela utbildningstimmar. Att valideringen genomförs av en neutral validerare gör att lärlingen får de timmar han/hon ska ha i utbildningsboken – varken mer eller mindre. 

MYN ser en klar förändring i företagens sätt att rekrytera. Fler lärlingar med annan bakgrund än måleriinriktningen anställs nu än tidigare och det ser MYN som positivt. Företagen behöver bredda sin kompetens och detta är ett sätt att göra detta. Huvuddelen av lärlingarna som anställs kommer dock fortfarande från Byggprogrammet, inriktning måleri, så någon större konkurrenssituation är det inte fråga om. 

Vilka skolor som blivit MYN:s valideringsanordnare hittar du här.

Nya bestämmelser för gesällprov

Under våren har MYN uppdaterat provbestämmelserna för gesällprovet. De nya provbestämmelserna följer MYN:s vision om att det är produktionens krav som ska ligga som grund för all utbildning. Denna vision ska även spegla innehållet i examen för yrket.

Numera är det mera fokus på komplexitet i uppgiften än tidigare. En svårare uppgift, utförd med gott resultat, belönas numera också med högre poäng än en lättare. Valet av material och omfattningen på behandlingarna har också blivit viktigare. På detta sätt hoppas MYN ytterligare höja kvalitén på gesällproven och kompetensen hos landets gesäller.

De nya provbestämmelserna beskriver provets innehåll och genomförande men är också tänkt att fungera som en målbildsbeskrivning för elever och lärlingar. MYN ser gärna att yrkeslärarna går igenom inne-hållet med eleverna innan den eftergymnasiala utbildningen börjar för att på så sätt förbereda eleverna inför vad de förväntas kunna vid examen.

Provbestämmelserna hittar du här.

Digitala utbildningsboken försenad

Arbetet med Måleribranschens Yrkesnämnds digitala utbildningsbok, eller IT-plattform MYN som den kallas, pågår för fullt. Under våren har måleribranschen även startat Måleriportalen som är en internetbaserad databas för lönestatistik som alla kollektivavtalsbundna företag med anställda använder. MYN har bestämt sig för att integrera IT-plattform MYN med Måleriportalen för att göra det enklare för företagen att rapportera lärlingarnas utbildningstimmar. Detta har inneburit att tidplanen för införandet av IT-plattform MYN förändrats.

MYN har fattat beslut att inte införa IT-plattform MYN förrän till hösten 2012. Detta innebär att alla elever som tar examen från landets gymnasieskolor under våren 2012 ska tilldelas traditionella utbildningsböcker av papper.

Respektive skola som utbildar målarelever ska, även i år, beställa utbildningsböcker av MYN-kansliet och utfärda dem i enlighet med MYN:s anvisningar.

Hur du beställer böcker och fyller i dem hittar du här.


 
Nästa