Arbetsplatsförlagt lärande

Den 1 februari 2011 trädde den nya Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) i kraft. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjas hösten 2011 eller senare. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre bestämmelser för utbildningen.

Utdrag ur Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039):

Kapitel 1 - Inledande bestämmelser
Lokala programråd

8 § För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Kapitel 4 - Utbildningens innehåll och omfattning i gymnasieskolan
Arbetsplatsförlagt lärande

12 § Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i minst 15 veckor. En elev som går på gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av sin utbildning som arbetsplatsförlagt lärande. Varje vecka som genomförs på en arbetsplats ska anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid. Huvudmannen får besluta att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och får då också besluta om i vilken omfattning.

Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav som finns för utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen över läsåren ska göras.

13 § Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på ett yrkesprogram, får utbildningen anordnas bara om:

1.planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller
2.utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan.
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som avses i första stycket bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen beslutar om detta ska samråd ske med det lokala programrådet.

Om utbildning har skolförlagts på grund av vad som sägs i första stycket 1, ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.

14 § För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig.