Att anställa en lärling

När du anställer en lärling är det viktigt att du anmäler det till Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN). Till att börja med är det viktigt att MYN får så fullständiga uppgifter som möjligt i alla anställningsärenden. Så här går det till. 

ArbetsgivareDu ansöker om att anställa en lärling via Måleriportalen i Lärlingsportalen. Om personen som du vill anställa som lärling har ett slutbetyg från en gymnasieutbildning ska du bifoga en kopia på slutbetyget när du skickar ansökan till MYN.

MYN kan inte fatta beslut i ett anställningsärende om inte samtliga handlingar som ska bifogas ansökan finns med. MYN kommer att avslå ansökningar som inte är kompletta.

Börja med att undersöka om du får anställa en lärling. De regler som gäller för företag som vill anställa lärlingar hittar du i Utbildningsavtalet. 

Vilka kan anställa lärlingar?

Ett företag som vill anställa en lärling måste uppfylla de av Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) fastställda kraven. 

MYN:s krav: 

1. Företaget ska vara anslutet till måleribranschens kollektivavtal. 

2. Företaget ska ha utlärd arbetskraft enligt följande: 
1-3 st utlärda målare  - 1 st lärling
4-5 st utlärda målare  - 2 st lärlingar
6-9 st utlärda målare  - 3 st lärlingar
10-15 st utlärda målare  - 4 st lärlingar
16-20 st utlärda målare  -  5 st lärlingar
21-25 st utlärda målare  - 6 st lärlingar
26-30 st utlärda målare  - 7 st lärlingar
Osv.

Ett företag som inte uppfyller krav nr. 2 kan i vissa fall få dispens av MYN.
Samtliga företag som önskar anställa en lärling måste anmäla detta till MYN enligt MYN:s anvisningar.

Alla som är 19 år eller äldre kan anställas som lärling. Personer som är yngre hänvisas till gymnasiet (Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning måleri).

Innan du anställer en lärling måste lärlingens anställning godkännas av MYN.

Så här startar du en lärlingsanställning: 

 1. Logga in i Måleriportalen (www.maleriportalen.se) och öppna Lärlingsportalen genom att klicka på rubrik ”Lärlingsportalen” i vänsterkolumnen.
 2. Följ anvisningarna i användarmanualen ”Ansök om att anställa en lärling”.
 3. Invänta besked från MYN.

MYN behandlar din ansökan så fort som möjligt, normal handläggningstid är ca en vecka. Om MYN godkänner din ansökan skickas en bekräftelse till dig per e-mail.

Så länge lärlingen är anställd i ditt företag dokumenterar du lärlingens utbildningstimmar månadsvis i Måleriportalen, fördelade på utbildningsmomenten nedan (de timmar som anges per utbildningsmoment nedan är MYN:s rekommenderade totala antal utbildningstimmar under lärlingens utbildningstid). Som hjälpmedel att administrera utbildningstimmarna kan lärlingen använda sig av Arbetskort för lärling som fylls i och lämnas till arbetsgivaren. 

Invändig målning

Snickerier (dörrar, fönster, rör, element, etc.), 1500 timmar
Underbehandling, 700 timmar
Färdigbehandling, 800 timmar

Tak & Väggar, 2800 timmar
Underbehandling, 900 timmar
Färdigbehandling, 900 timmar
Tapetsering, 700 timmar
Vävsättning, 300 timmar

Utvändig målning

Trä & Mineraliska ytor, 1000 timmar
Underbehandling, 400 timmar
Färdigbehandling, 600 timmar

Fönster, 700 timmar
Underbehandling, 300 timmar
Färdigbehandling, 400 timmar

Övrigt

Övrigt (Plåt, Stål, Golv, Facklig information, Branschutbildning, Våtrum, etc.), 800 timmar

Summa: 6800 timmar

Avsluta en lärlingsanställning

Om du säger upp en lärling, eller om lärlingen säger upp sig själv, ska du underrätta MYN om detta vid anställningstidens utgång.

Så här avslutar du en lärlingsanställning: 

 1. Logga in i Måleriportalen (www.maleriportalen.se) och öppna Lärlingsportalen genom att klicka på rubrik ”Lärlingsportalen” i vänsterkolumnen.
 2. Följ anvisningarna i användarmanualen ”Avsluta en lärlingsanställning”

Hälsoundersökning

Arbetsgivaren ska inom två månader från anställningsdatum erbjuda lärlingen en hälsoundersökning, såvida inte lärlingen redan har genomgått sådan hälsoundersökning vid en tidigare lärlingsanställning. 

Hälsoundersökningen ska genomföras av företagshälsovården med avseende på nedanstående: 

 1. Färgseende 
 2. Bedömning av styrka och rörelseomfång avseende skuldra, axlar, rygg, knä och fot
  - ROM-analys (rörelse- och muskelanalys) 
 3. Förekomst av, eller predisponering för, besvär i luftvägar
  - Spirometri (lungfunktionsundersökning)
  - Anamnes 
 4. Förekomst av, eller predisponering för, hudbesvär/allergier 
  - Anamnes 

Anamnes

Undersökningen genomförs som ett samtal mellan patienten och läkare/sjuksköterska. Detta samtal mynnar ut i en anamnes, sjukdomshistoria. Anamnesen innehåller uppgifter om tidigare sjukdomar, förekomst av ärftliga sjukdomar, sociala förhållanden m.m.

Feriearbete

När man anställer en elev från Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri, för feriearbete behöver detta inte anmälas till MYN. 
Arbetsgivaren signerar elevens arbetskort under feriearbetet så att eleven kan tillgodoräkna sig sina timmar i utbildningsboken. Yrkesläraren ansvarar sedan för att rapportera feriearbetad tid i Lärlingsportalen.