Betygskrav för elever

En målare behöver en gedigen utbildning. Både teoretiskt och praktiskt. Goda resultat i gymnasiegemensamma ämnen är lika viktigt som resultaten i karaktärsämnen.

Måleribranschens Yrkesnämnd har valt att premiera goda studieresultat för de elever som uppfyller branschens krav. Detta innebär att elever som uppfyller branschens krav kommer att vid examen tilldelas fler utbildningstimmar än de som inte gör det.

Betygskrav för målerielever från Bygg- och Anläggningsprogrammet

Alla målerielever som fullföljt gymnasieskolans Bygg- och Anläggningsprogram, med inriktning måleri, tilldelas normalt 2000 utbildningstimmar. Om man som elev uppnår de betygskrav som branschen ställt tilldelas man ytterligare 1000 utbildningstimmar. Betygskraven påverkar inte möjligheten att bli lärling, men elever kan komma att börja sin utbildningstid som lärling på olika nivåer beroende på vilka studieresultat som de har uppnått.

För målerielever krävs 2500 gymnasiepoäng med minst betyget E för att få ut max antal timmar i utbildningsboken. Om man som elev inte nått upp till kraven får man normalt 2000 utbildningstimmar i samband med examen. Elever kan välja att komplettera sina betyg innan eller under lärlingsperioden. Då tillför MYN 1000 timmar i utbildningsboken när betygsdokumentation redovisats.

Betygskrav för elever med annan gymnasieutbildning

Även elever som gått andra inriktningar i gymnasiet kan bli lärlingar på ett måleriföretag. För att elever som har gått annan gymnasieutbildning ska få tillgodoräkna sig utbildningstid för denna utbildning krävs godkänt betyg, minst E, i totalt 2500 gymnasiepoäng. Lärlingen tilldelas då 1000 timmar för genomförd gymnasieutbildning. 

Elever från annan gymnasieutbildning som inte uppfyller betygskraven har fortfarande möjlighet att greppa penseln professionellt. Men de 1000 timmarna för genomförd utbildning får de först när de har kompletterat betygen.

Betygskrav för elever från vuxenutbildning till målare

Elever som genomfört vuxenutbildning till målare kan anställas på samma villkor som lärlingar som genomgått övriga av MYN godkända utbildningsvägar in i måleriyrket. Elever från vuxenutbildning behöver i regel inte genomgå någon validering vid anställning i ett måleriföretag utan kan i Lärlingsportalen, om eleven följt kursplanen till fullo och har godkända betyg, tillgodoräkna sig 1000 utbildningstimmar. Eleven har dessutom, om hen har genomgått en annan gymnasieutbildning, möjlighet att tillgodoräkna sig utbildningstid för denna om det totala antalet gymnasiepoäng med minst betyget E överstiger 2500.

Saknar du gymnasiebetyg?

Du kan bli målare även om du saknar gymnasiebetyg. Då börjar du som lärling i första utbildningsintervallet. Du måste ha fyllt 19 år.