Gesällprov

Här hittar du allt du som arbetsgivare behöver veta gällande gesällprovet. 

Sedan 1500-talet har examen i målarutbildningen varit förknippat med att lärlingen avlägger gesällprov. Så är det även idag. Det som skiljer dagens gesällprov från det prov som historiskt sett avlagts är att det numera finns en mycket starkare koppling till den produktion som målaren verkar i. Numera lägger MYN större vikt vid marknadens krav i provet än tidigare. 

Målarlärare och eleverDet är MYN:s åsikt att om gesällprovet ska ha någon trovärdighet för dagens målare och dagens målerikunder så måste det också innehålla rätt moment och rätt förutsättningar. Det är också viktigt att bedömningar sker på en nivå som är rätt både för yrkesstoltheten och för de krav som målerimarknaden ställer på dagens målare.

Om gesällprovet

En lärling har rättighet och skyldighet att utföra gesällprov, bestående av ett yrkestekniskt prov samt ett teoriprov. 

Det teoretiska provet genomför lärlingen på egen hand i Lärlingsportalen. Teoriprovet är obligatoriskt och lärlingen måste ha genomfört teoriprovet med godkänt resultat innan lärlingens arbetsgivare anmäler det yrkestekniska provet till MYN-kansliet. Samtliga lärlingar som finns registrerade i Lärlingsportalen kan genomföra teoriprovet.

Det yrkestekniska provet ska utföras under utbildningsperioden 5.950 – 6.800 timmar. Arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att lämpligt objekt tas fram när lärlingen efter samråd med arbetsgivaren har anmält att han/hon är beredd att utföra provet.

Även utlärda målare som av olika anledningar inte genomfört sitt gesällprov kan avlägga examen. Gesällprovet kan då avläggas i det företag där målaren har en befintlig anställning eller i ett objekt som målaren själv kan tillhandahålla. En förutsättning är givetvis att detta objekt och tillhörande behandlingar godkänns av granskande gesällprovsgranskare under förbesiktningen. Mer om objekt och behandlingar hittar du i gesällprovsbestämmelserna. 

Gesällprovet ska granskas av granskningsmän som är utsedda av MYN. I samband med granskning av gesällprov utgår en avgift till beställande företag avseende arvode för produktionens gesällprovsgranskare, dvs. gesällprovsgranskare utsedd av Måleriföretagen i Sverige. Granskningsarvodet utgörs av ett arvode på 4 procent av ett prisbasbelopp, samt körersättning enligt Skatteverkets regler. Gesällprovsgranskaren fakturerar aktuellt företag när uppdraget är slutfört.

När lärlingen har avlagt ett godkänt gesällprov erhåller han/hon ett gesällbrev och ett yrkesbevis. Sveriges Hantverksråd fakturerar kostnaden för gesällbrevet, för närvarande 800 kronor exklusive moms, direkt till beställande företag.

Riktlinjer för gesällprovet

Gesällprov Provbestämmelser