Vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in, eller som lämnas till oss. Denna policy finns tillgänglig på www.malare.nu. 

Personuppgifter

Måleribranschens parter, Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet, är genom Måleribranschens Yrkesnämnd (”MYN”) personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller från dig i samband med registrering av användarkonto i Lärlingsportalen. Detsamma gäller behandling av sådan information du lämnar till oss för att ingå avtal med oss, eller uppgifter som av annan anledning lämnas i samband med att du kontaktar oss. 
MYN kan komma att behandla följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Foton
 • Eventuell annan information du förser MYN med

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera registrering och användning av användarkonto i Lärlingsportalen. Dessa uppgifter behandlas på grundval av rättslig förpliktelse och att fullgöra avtal. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss, kan vi inte tillgodose din ansökan om registrering då uppgifterna är en förutsättning för administrering av användarkonto.
Vi behandlar även uppgifterna för att fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och MYN, eller för att vidta åtgärder för att kunna ingå sådant avtal med dig. Därutöver registreras och lagras sådana personuppgifter som är nödvändiga för att föra utbildningsbok. Denna behandling sker på grundval av MYNs berättigade intresse av att utföra sitt uppdrag att främja kvalitativ utbildning av målare och MYNs såväl som elevernas intresse av att tillgodoräkna sig sina timmar, vilket är en förutsättning för att eleverna ska bli yrkesverksamma.
Uppgifterna kan också användas för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt och våra användares berättigade intresse att utveckla verksamheten och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Din e-postadress behandlas även för ändamålet att kontakta dig med information om MYN och den verksamhet som bedrivs, samt för att kontakta dig med enkätundersökningar. Behandling av dina uppgifter för detta ändamål sker på grundval av vårt berättigade intresse att förse dig med information om sådant vi tror kan vara av intresse för dig, samt för att utföra vårt uppdrag att informera om måleriyrket, utbildning och möjliga karriärvägar. Du har alltid rätt att tacka nej till information från oss genom att kontakta oss enligt nedan. Om du väljer att besvara utskickade enkäter behandlar vi eventuella insamlade personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse att inhämta dina åsikter för att kunna förbättra vår verksamhet. 
MYN kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra så på grund av lag eller beslut från myndighet.
Särskilda kategorier av personuppgifter behandlas endast efter samtycke med dig, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Inhämtning av uppgifter

MYN samlar in personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du registrerar dig för användarkonto i Lärlingsportalen. Vi samlar även in information om dig från din arbetsgivare samt direkt från våra leverantörer i samband med ingående och fullgörande av avtal. Därutöver samlas personuppgifter in från samarbetsorganisationer, skolor och myndigheter såsom Skatteverket. 

Mottager av uppgifter

MYN anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels utveckling och drift av våra system, samt för att bistå i administrationen av vår verksamhet. Dessa kan i vissa fall komma att hantera dina personuppgifter även för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support. När dina personuppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de för vilka vi behandlar personuppgifterna, och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Vid behov delas dina personuppgifter med måleribranschens parter genom vilkas samarbete MYN regleras. Dessa parter utgörs av Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet. Sådan överföring sker på grundval av vårt och våra användares berättigade intresse att utveckla verksamheten och förbättra våra tjänster, samt för våra administrativa ändamål knutna till verksamheten.
MYN kan även komma att överföra uppgifter om dig till tredje part såsom statlig myndighet, företag som ombesörjer betallösningar eller företag som hanterar marknadsföringstjänster eller IT-tjänster. Uppgifter kan även komma att överföras till tredje part i syfte att utfärda gesällbrev för lärlingen i fråga. Sådan överföring sker enligt överenskommelse med dig, för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig, för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. För det fall uppgifterna delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. 
Våra uppgifter lagras och behandlas endast på servrar som finns inom EU/EES. 

Lagring och behandling

MYN kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och MYN.
MYN kommer att behandla dina uppgifter med anledning av registrering av användarkonto till kontot avslutas av dig, eller efter att kontot varit inaktivt i 16 månader. 
MYN kommer att spara sådana uppgifter som MYN enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag stipulerar.
MYN kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på informationsutskick under en tid om 16 månader efter senaste kontakten, om inte du meddelar att du inte längre önska få sådan information, varvid MYN omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Säkerhet

MYN vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på dina personuppgifter för att därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Du har rätt att: 

 • kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag;
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig;
 • begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss; och
 • återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se. 

Ändring av denna policy

MYN förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på MYNs hemsida, se www.malare.nu.

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på jonas.lindberg@maleriforetagen.se.