Förlängd utbildningstid för lärlingar försvinner som åtgärd

Arbetsgivare har kunnat ansöka om att förlänga en lärlings utbildningstid i Lärlingsportalen. Åtgärden har varit en teknisk åtgärd för att arbetsgivaren efter att en lärling passerat 6 800 timmar ska kunna anmäla gesällprov och ansöka om utbildningspremier. Sedan måleribranschens parter beslutat om att utrangera utbildningspremierna finns det inget syfte med att företag förlänger utbildningstid för lärlingar som passerar 6 800 utbildningstimmar innan gesällprov avläggs. Nu som tidigare betraktas lärlingar som passerat 6 800 timmar som fullbetalda och MYN anpassar nu administrationen därefter.

Tapet

Vad innebär ändringen?
Ändringen innebär att funktionen för arbetsgivare att förlänga utbildningstid för en lärling, med tillhörande ikon, tas bort från Lärlingsportalen. I Lärlingsportalen avslutas lärlingsanställningen automatiskt när en lärling passerar 6 800 utbildningstimmar och individen kategoriseras då som utlärd. Individen syns fortfarande, under begränsad period, i arbetsgivarens vy, men då som målare utan gesällbrev. Ingen fortsatt rapportering av utbildningstimmar ska ske för denna kategori i Lärlingsportalen. Individen rapporteras istället som utlärd i Måleriportalen.

Gesällprovet ska fortfarande göras
Måleribranschens parter har inte ändrat uppfattning att gesällbrevet är ett bra sätt att styrka målarens kompetens och är avslutningen på lärlingens grundutbildning. Gesällprovet är starkt förknippat med målarens yrkesstolthet, vilket är viktigt för hela branschens anseende. Det är måleribranschens parters ambition att alla målare på sikt ska inneha gesällbrev. Lärlingar har enligt utbildningsavtalet både en skyldighet och en rättighet att avlägga gesällprov. Det är arbetsgivaren som ska tillse att lärlingen får en allsidig och gedigen yrkesutbildning och arbeta aktivt för att ett lämpligt objekt tas fram när lärlingen är redo för gesällprov.

Hur anmäler jag ett gesällprov?
Administrationen av gesällprov sker även fortsättningsvis i Lärlingsportalen, oavsett om det är en lärling eller en utlärd målare som ska avlägga prov. För lärlingar som inte uppnått 6 800 utbildningstimmar sker inga förändringar. Anmälan av gesällprov görs i Lärlingsportalen enligt användarmanual.

När det gäller målare utan gesällbrev som syns i företagets vy i Lärlingsportalen anmäler företaget gesällprov enligt samma rutiner som för lärlingar. 

Företag kan däremot inte anmäla gesällprov själva för utlärda målare som inte syns i företagets vy i Lärlingsportalen. Företaget behöver kontakta MYN i dessa fall. Anmälan sker sedan via blankett till MYN.

Ny utbildningsplan och handledarutbildning
MYN har under de senaste åren sett att många lärlingar passerat 6 800 utbildningstimmar utan att gesällprov avlagts. Med förändringarna i möjligheten att förlänga utbildningstid blir det ännu viktigare att arbetsgivare och lärling tillsammans planerar utbildningens genomförande så att gesällprovet kan avläggas i sista utbildningsintervallet. Som stöd i detta arbete har MYN tagit fram en ny utbildningsplan för lärlingar som måleribranschens parter fastställde i avtalsrörelsen 2017. Utbildningsplanen, visar tydligt vad som ska göras under olika skeden av utbildningen så att det blir lätt att planera utbildningen och följa upp lärlingens utveckling.

MYN har även att lanserat en handledarutbildning under hösten 2017 som syftar till att tydliggöra vilken uppgift handledaren har och hur viktig roll handledaren har i lärlingens utbildning.    

Uppdaterade provbestämmelser
MYN har nyligen uppdaterat gesällprovsbestämmelserna. Gesällprovet avläggs, precis som tidigare, i ett ordinarie objekt i produktionen och såväl lärlingar som utlärda målare kan avlägga gesällprov. Gesällprovet består av ett teoretiskt och ett yrkestekniskt prov. Det yrkestekniska provet ska utföras under utbildningsperioden 5 950 – 6 800 timmar, medan det teoretiska provet kan göras så fort lärlingen eller målaren fått ett användarkonto i Lärlingsportalen. Här finns information om teoriprov, hur man skaffar ett användarkonto och provbestämmelserna.

Ändringen införs 2019-01-01.
Om du har frågor om ovanstående vänligen kontakta MYN-kansliet.