Ny tillfällig innebörd av § 2 i Måleriavtalet – anställning av målare utan verifierad utbildning

Parterna träffade i årets avtalsrörelse en tillfällig överenskommelse avseende tillämpningen av § 2 Mom. a) 1 Måleriavtalet. Den tillfälliga regleringen gäller fram till den 30 april 2025 och gäller endast vid nyanställning. 

Under avtalsperioden ska den som kan styrka minst fyra års erfarenhet som målare med erfarenhet från ett visst antal angivna arbetsmoment; snickerier, tak/vägg, tapet, väv, trä och mineraliska ytor samt utvändig fönstermålning betraktas som ”utlärd målare”.

Den som inte kan styrka erfarenhet från samtliga dessa moment ska i stället betraktas som ”målare utan verifierad utbildning”. Anställning ska då ske i enlighet med Utbildningsavtalet. 

Målaren börjar utan validering på 5 951 utbildningstimmar och övergår till utlärd målare vid godkänt gesällprov eller efter 6 800 utbildningstimmar. Målaren har ingen rätt eller skyldighet att genomgå Branschutbildningen men omfattas av § 10 10.4.2 Facklig information.

Rutiner vid anställning av målare utan verifierad utbildning

  • Arbetsgivaren ska anmäla anställningen till MYN som administrerar ärendet. Anmälan sker i Lärlingsportalen enligt samma rutiner som för lärlingar.
  • När individen blivit registrerad i Lärlingsportalen kan den anställde skaffa ett användarkonto och har härmed vid önskemål möjlighet att påbörja arbetet med teoridelen i gesällprovet.
  • Arbetsgivaren ska löpande rapportera in målarens timmar i Lärlingsportalen, via Måleriportalen.
  • Arbetsgivaren ska, om möjligt, verka för att den anställde under utbildningsperioden ges möjlighet att höja sin kompetens inom det område där kompetenshöjning behövs.
  • Målarens erfarenhet betraktas som verifierad när 6 800 utbildningstimmar uppnåtts eller då ett godkänt gesällprov har avlagts.